Danas je Svjetski dan protiv zloupotrebe i krijumčarenje droga

SAOPŠTENJE :Danas je Svjetski dan protiv zloupotrebe i krijumčarenje droga
Zaustaviti stigmu i diskriminaciju i ojačati prevenciju

„Ljudi prije svega: zaustaviti stigmu i diskriminaciju, ojačati prevenciju“  ovogodišnji je slogan pod kojim se obilježava 26. jun – Svjetski dan protiv zloupotrebe i krijumčarenje droga, koji se od 1987. godine obilježava  kako bi se sveukupna svjetska javnosti upozorila na problem zloupotrebe droga i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, kako na globalnom svjetskom tako i na nacionalnim nivoima, za djelovanje u postizanju zajedničkog cilja – međunarodno društvo slobodno od zloupotrebe  droga.

Obilježavanje ovog dana se sprovodi u saradnji sa brojnim institucijama, nevladinim organizacijama i ostalim relevantnim institucijama koje su uključene u suzbijanje zloupotrebe droga. Cilj je da se upozori što veći broj građana na problem raširenosti upotrebe droga i da se zajedničkim snagama suprotstavi ovom ozbiljnom problemu koji je danas svuda prisutan.

Rješavanje savremenih problema povezanih sa drogama je kompleksan izazov. Ilegalne droge imaju značajan uticaj na zdravlje i sigurnost građana Evrope, pa je i ključna poruka iz analize Evropskog izvještaja o drogama 2023 da se uticaj upotrebe ilegalnih/nedozvoljenih droga sada vidi gotovo svuda u našem društvu. Gotovo sve što ima psihoaktivna svojstva ima potencijal da se koristi kao droga. To znači da svi, direktno ili indirektno, mogu biti pogođeni upotrebom ilegalnih droga i problemima povezanim s njima.

Preventivne mjere, blagovremeno otkrivanje, adekvatan tretman zavisnosti, integracija liječenja bolesti zavisnosti u programe javnog zdravlja i programe socijalnih usluga, mogu dovesti do poboljšanja stanja u ovoj oblasti – a to podrazumijeva liječenje problema na njegovom izvoru – na nivou korisnika droge.

Ključ borbe protiv zloupotrebe droga je u multidimenzionalnosti i multidisciplinarnosti, sa posebnim fokusom na prevenciju, što znači da je potrebno uključivanje pojedinaca, porodica, zajednica, medija, nevladinih organizacija, državnih organa i institucija, akademske zajednice, međunarodnih institucija, kao i stručno znanje iz više oblasti kako bi se na sveobuhvatan način pristupilo ovoj problematici.

Osnovni zadatak svih aktera je da se zajedničkim djelovanjem smanji stigma i diskriminacija prema korisnicima droga, koji predstavljaju vulnerabilnu grupu prema kojoj se treba odnositi sa posebnom pažnjom, uz poštovanja svih ljudskih prava i kroz dostupnost svih neophodnih servisa pomoći.

Multisektorskim pristupom, kroz jačanje kapaciteta lokalnih zajednica, potrebno je osnažiti okruženje kako korisnici droga ne bi bili marginalizovani. Neophodna je i bliža saradnja između svih instanci kroz multisektorsku saradnju, razvoj efikasnih modaliteta liječenja upotrebe više droga, kao i podrška programima samopomoći, ali i standardizacija/akreditacija takvih programa kroz model supervizije koji je u skladu sa evropskom praksom i fokusira se na poboljšanje potreba oporavka u narednom periodu.

Izuzetno je važno podizanje svijesti zajednice o problemu upotrebe droga i potrebi njenog sprečavanja, kao i afirmacija zdravih stilova života.

Dom zdravlja Tivat

Predavanje o seksualnom razvoju kod djece

Dom zdravlja Tivat i NVU Centar za savjetovanje i lični razvoj nastavljaju sa organizacijom psihoedukativnih radionica i predavanja za zainteresovane građane Tivta, a sklopu projekta