Zaštitnik prava pacijenata

LIDIJA VUJOVIĆ, glavna medicinska sestra

Uvodna riječ

Poštovani klijenti od sada imate zaštitnika Vaših prava i zastupnika LGBT za Dom zdravlja Tivat.

Naime, pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove može podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlašćenom licu – zaštitniku prava pacijenata.

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku.

Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku o tri dana od dana podnošenja prigovora utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Prostorije zaštitnika se nalaze na prvom spratu u kancelariji glavne sestre.

Kontakt

Tel: +382 32 671 981

Mob.tel:: +382 68 672 859

Mob.tel: +382 69 383 445

Email: [email protected]

Radno vrijeme: 08.00 - 12.00.